ข้อมูลครุภัณฑ์ศูนย์เครื่องมือกลาง

Read More

ข้อมูลครุภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย

Read More

ข้อมูลการให้บริการจากหน่วยงานภายนอก

Read More

ประวัติศูนย์เครื่องมือกลาง

มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุลเพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการเครื่องมือ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณ และสามารถส่งเสริมความเข้มแข็งด้านงานวิจัย และสนับสนุนการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ และ เทคโนโลยีขั้นสูง จึงจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุล” ขึ้นเมื่อเดือน มกราคม 2551 และต่อมาได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องปฏิบัติการกลาง” ในวันที่ 9 มีนาคม 2554

อ่านเพิ่มเติม